Green Business - Reducing your Carbon Footprint


มาร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) โดยเริ่มจากองค์กรของท่าน


ปัจจุบัน ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน นานาประเทศได้เล็งเห็นความสำคัญ และช่วยกันรณรงค์ให้ทุกคนร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มจากการสร้างจิต สำนึกให้แก่ประชากรในประเทศได้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม และร่วมมือกันแก้ไขโดยเริ่มจากกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ไปจนถึงภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม ในการลดประมาณก๊าซเรือนกระจก อีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญ และขาดไม่ได้ก็คือการเอาเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วย ซึ่งในที่นี้เราจะหมายถึงการทำ Carbon Footprint (CF)


CF คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วย ตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เริ่มต้นตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การขนส่ง การประกอบชิ้นส่วน การใช้งาน จนกระทั่งถึงการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน โดยทำการคำนวณออกมาในรูปของคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่าต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ หรือเรียกว่า Carbon Footprint of Products (CFP)


นอกเหนือจาก Carbon Footprint ของผลิตภัณฑ์ CF ยังสามารถคำนวณได้จากกิจกรรมการทำงานในองค์กร หรือเรียกว่า Carbon Footprint for Organization (CFO) นั่นก็คือปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร เช่น การเผาไหม้ของเชื้อเพลิง การใช้ไฟฟ้า การจัดการของเสีย และการขนส่ง วัดออกมาในรูปตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าประโยชน์ในการทำวิจัย Carbon Footprint


 1. 1. สามารถประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมขององค์กร

 2. 2. สามารถจำแนกสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีนัยสำคัญและหาแนวทางเพื่อลดขนาดของ Carbon footprint ในองค์กร

 3. 3. ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง อาจนำไปขายเป็นคาร์บอนเครดิต หรือทำการชดเชยคาร์บอนกับองค์กรอื่นๆ

 4. 4. ลดต้นทุนในการบริหารงานขององค์กร และลดต้นทุนการผลิตสินค้า

 5. 5. ช่วยให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่สิ่งแวดล้อมน้อยลง

 6. 6. หลายองค์กรในประเทศไทยเริ่มมีการทำ carbon footprint แล้ว องค์กรของท่านจะเป็นองค์กรแรกๆที่มีสัญลักษณ์ carbon footprint ซึ่งจะช่วยในการสร้างแบรนด์ให้กับสินค้า และองค์กรของท่าน

 7. 7. หลายๆบริษัทในตอนนี้เริ่มมีการคัดเลือก supplier ที่มีฉลากเกี่ยวกับ ISO หรือสิ่งแวดล้อม องค์กรของท่านจะมีความพร้อมในจุดนี้ และไม่เสียโอกาสในการทำธุรกิจ

 8. 8. ในอนาคตอันใกล้ Carbon footprint จะถูกบังคับใช้ในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอุตสาหกรรมส่งออก

 9. 9. CSR ช่วยให้สังคมได้ทราบว่าองค์กรของท่านใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ATD : Fill out our online form.
 • Dr. William Rothwell

  Dr. Rothwell

 • John Maxwell

  John Maxwell

 • Jack Canfield

  Jack Canfield

 • Dr. Cherie Carter-Scott

  Dr. Carter-Scott

The Gurus behind our Training Programs :

ATD
The Experts in Human Asset Development